Skip to content

Отворен достъп

Свободен (отворен) достъп (Open access - OA) е свободната онлайн наличност на електронно съдържание. Най-добре позната е, както и най-добре приложима за публичен преглед, рецензия на научни статии, които учени и изследователи публикуват в списания без да очакват заплащане.

Инициативата за Отворен Достъп Будапеща (BOAI) и определя „отворен достъп” така:

„свободна наличност в публично достъпния Интернет, позволяваща на който и да е потребител да чете, сваля, копира, разпространява, отпечатва, търси и да слага линк към пълните текстове на тези статии, да ги включва в търсещи машини за индексиране, да ги прави част от данни на даден софтуер или да ги използва за каквато и да е друга законна цел, без финансови, законови или технически бариери, освен бариери свързани със самия достъп до Интернет, за който потребителите сами трябва да се погрижат. Единственото ограничение за репродукция и разпространение и единствената роля на авторското право в тази сфера трябва да бъде да се предостави на авторите контрол върху целостта на тяхната работа и правото да бъдат включени в списъка с референции и благодарности и да бъдат правилно цитирани.”

Споделящите инициативата за отворен достъп трябва да удовлетворяват две условия:

1. Авторът и притежател на правата над подобни статии отдава на всички потребители свободно, невъзвратимо, по цял свят правото на достъп до статиите и лиценз да го копират, разпространяват, прехвърлят и да показват работата публично и да създават и разпространяват материали базирани на статиите или окъси от тях във всяка електронна медия за всяка отговорна цел, при условия на правилно приписване на авторство.

2. Цялостна версия на материала и всички допълващи го материали, включително копие от позволението за копиране, разпространение и т.н, както е посочено по-горе, в подходящ стандартен електронен формат се депозира (и по този начин се публикува) в поне един онлайн архив, като се използват подходящите технически стандарти (като дефинициите за Отворен Архив), които се поддържат от академична институция, научно общество, правителствени организации или друга установени организации, които се стремят да направят възможен отворения достъп, неограничената дистрибуция, взаимна оперативност и дългосрочно архивиране.

Друга инициатива, която се занимава с отворения достъп е Берлинската Декларация за Отворен Достъп и Знание в областта на Науката и Хуманитарните науки.

И двете инициативи споделят едни и същи възгледи за отворения достъп с единствената разлика, че според Берлинската ползващите публикации с отворен достъп има правото да правят малко на брой печатни копия за тяхна лична употреба, което в известен смисъл ограничава отворения достъп.

Има две основни тенденции във връзка с отворения достъп с много вариации:

1. При списанията със свободен достъп (open access publishing) (http://www.doaj.org/), още позната като „златен” път към отворения достъп - списанията правят техните статии отворени и достъпни за обществото веднага след публикация. Примери за издатели, които публикуват със свободен достъп са BioMed Central и Public Library of Science.

2. При самостоятелното публикуване (open access self-archiving), познато още като „зеления” път към отворения достъп - авторите предоставят копия на техните собствени публикувани статии за свободен достъп обикновено в предметно или институционално хранилище.

На база на изявленията и инициативите есенцията на термина „отворен достъп” може да се определи по следния начин: свободен достъп, по-нататъшно разпространение и правилно архивиране. За истински отворен достъп може да се говори само ако:

1. Статиите са универсално и свободно достъпни за читателя на нулева цена през Интернет или по друг начин без ембарго.

2. Авторът или притежателят на авторското право безвъзвратно отдава на която и да е трета страна предварително и завинаги правото да използва, копира или разпространява статията при условие,че се спазва правилно цитиране на авторството.

3. Статията се депозира незабавно в цялостен вид и в подходящ електронен формат в поне един широко и международно познат архив за отворен достъп, които е обвързан с идеята за отворения достъп и дългосрочно представяне за бъдещите поколения.

Ползите от отворения достъп за читателите мога да бъдат големи, а за авторите, техните финансиращи агенции, техните институции, професионални организации и за обществото като цяло, ползите по всяка вероятност са дори още по-големи:

- Широкоразпространеният отворен достъп позволява да се избегне дублирането на изследователски усилия и двойните загуби на финанси и време
- Отвореният достъп увеличава публичната под отчетност на науката
- Последващият анализ на резултатите е по-лесен и възможен
- Ускорява се намирането на решение на неразрешени научни въпроси
- Запълва празните дупки в достъпа до знание, като предоставя възможност на всеки изследовател да види и да усетя цялостната картина
- Спомага изграждането на бази данни и бази знания, като ефективно и ефикасно използва отново и отново публикуваните резултатите, за да може да направи от схващането на цялостната картина нещо повече от „мисия невъзможна”
- Отвореният достъп извежда науката от нейната изолация в кулата от слонова кост, като даде достъп до нея на не-учени
- Поражда и стимулира по-широкото разбиране на науката и уважението към нея

Ако си говорим за отворен достъп на не-научни публикации и лично творчество съм убедена, че много от позитивите посочени по-горе ще важат и тук, но с не-научно звучене. Достатъчно е да ви се е наложило да търсите нещо в нета и да попаднетете на линк, който ще ви заведе в статия на Wikipedia и да сте усетили колко е лесно да можеш да научиш за нещо, за което нищо не си знаел или си знаел малко.
Публикациите с отворен достъп обикновено са защитени от Creative Commons Licenses. В този смисъл Wikipedia не е най-подходящия пример само защото съдържанието в нея е защитено от GFDL (GNU Free Documentation License) - Неофициален превод на GNU FDL, но затова пък Wikipedia чудесно демонстрира отворения достъп.

Пример за научен отворен достъп е Public Library of Science.

MIT OpenCourseWare - курсове с отворен достъп.

Ето и една директория за онлайн списания с отворен достъп

Directory of Open Access Journals.
Уеб комикси с отворен достъп Barnacle Press.

Списък с линкове към неща с отворен достъп, публикувани под Creative Commons License.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*