Skip to content

Туристически данък в Холандия, Амстердам

English version

Планирайки пътуване до Холандия попаднах на следното, докато разглеждах хотели и хостели: “Prices do not include the 5% city tax.” (в буквален превод “Цените не включват 5% градски данък”). Това доста ме учуди и реших да видя какво точно представлява този данък. Информация не открих никъде, но и други хора като мен бяха коментирали на различни места и се чудеха за същото. След дълго упорство установих, че city tax = tourist tax (туристически данък), но това ме озадачи още повече. Най-накрая попаднах на обяснението, което беше от 2005г.

Почти всички общини в Холандия удържат туристически данък. Собствениците на хотели, гостилници, хостели и къмпинги трябва да заплатят определена сума за всяка туристическа нощувка. Така събраните средства се използват основно в две направления:

- средствата се добавят към общи фондове на общината и обикновено се използват за общи проекти и поддръжка на инфраструктура, обществени места и др. Използването на туристическия данък за тази цел се оправдава от факта, че туристите извличат полза от удобства, които по принцип се финансират от данъци заплащани от жителите на съответната община.

- в доста по-малко общини туристическия данък може да се използва само за специфични цели и не може да се добавя към общите фондове. Очевидно в тези случаи под “специфични цели” се има предвид в полза на туризма.

Как точно се удържа този туристически данък

Всяка община е свободна сама да избере по какъв начин да става това. В повечето общини метода е един и същ - всички предприемачи, които предлагат нощувка на хора, които не са граждани на съответния град са длъжни да удържат този данък. Това вклюва хотели, пансиони, апартаменти, бунгала и къмпинги. Самото наименования “туристически данък” е малко подвеждащо, защото целта на посещението в града не е от значение. Предприемачите трябва да заплащат на общината/да удържат определена сума за нощувка и за хора, които отсядат с бизнес цел или друга цел.

Собствениците събират туристическия данък от посетителите като използват нощувката. Повечето добавят данъка към тарифата за една нощувка.

Туристическия данък е различен в различните общини и варира от 0.50 EU до 4 EU. Някои общини удържат фиксирана такса за всички посетители, а други прилагат диференциация (според типа подслон, за деца и др.). Според това, на което аз се натъкнах данъка е под формата на процент от стойността на нощувката.

Тази информация е от 2005г. (ако на някой му се чете за това и за други неща), като на места попаднах на новини, в които се твърдеше, че от Януари 2006г. такъв данък вече не се удържа в някои общини, сред които и Амстердам. Въпреки това в хотелите и хостелите, които разгледах се споменаваше този данък.

Налагането на туристически данък е било обект на много дебати, но съм сигурна, че ако помислите ще видите колко ползи може да донесе това. В същото време създава неприятно усещане в самите туристи. Когато научат за този данък, те трудно могат да намерят информация и обяснение какъв е този данък и защо им се удържа. Дори и да се съгласят с каузата и да искат да дадат своя принос, все пак изненадата е по-скоро неприятна. А и данъкът винаги е форма на задължение, което го прави неприятен.

Все пак ползите са повече от недостатъците. Не мога да не си мисля, че това е един културен начин за подпомагане поддръжката на общината и туризма. Дори виждам ползите, ако по нашето Черноморие се наложи подобен данък, а и не само по Черноморието. Току виж това стимулирало много хора да пазят чистота и да не унищожават. А сигурно ще има и много други позитиви.

И в заключение в Холандия освен туристически данък съществува/съществувал е (не ми стана ясно дали все още се налага) данък събития :) Този данък се удържа на всички организатори на масови събития, които ползват общински ресурси (площади, паркове, поляни и др.). Целта е средствата да се използват за поддръжка на тези общински ресурси.

Още не съм посетила Холандия, но започвам да харесвам холандците.

One Comment

 1. vavalu wrote:

  Оказа се, че съм направила неграмотно изказване. И в България се удържа туристическа такса. Ето откъса от Закона за Местните Данъци и Такси :)

  Раздел IV 
Туристическа такса 
(Изм., ДВ, бр. 56 от 2002 г.)
  Чл. 93. (1) (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.
  (2) (Изм., ДВ, бр. 119 от 2002 г.) Приходите от туристическата такса се внасят по бюджетната сметка на общините.
  (3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 94 от 2005 г.) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:
  1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство;
  2. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;
  3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
  4. санитарно-хигиенни мерки;
  5. реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.
  Чл. 93а. (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.
  (2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.
  (3) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2003 г.) В случаите на чл. 93, ал. 3 общинският съвет определя размера на таксата след предварително съгласуване с общинския съвет по туризъм в процеса на приемане на годишната програма за развитието на туризма.
  Чл. 94. (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон, място за настаняване или туристическа хижа, едновременно със заплащането на услугата.
  Чл. 95. (Отм., ДВ, бр. 119 от 2002 г.).
  Чл. 96. (Отм., ДВ, бр. 119 от 2002 г.).
  Чл. 97. (Изм., ДВ, бр. 119 от 2002 г., бр. 94 от 2005 г.) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи, и се внася по бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

  Остава ми надеждата, че събраната такса се ползва по предназначение.

  Tuesday, April 14, 2009 at 6:36 pm | Permalink

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*