Skip to content

Категории Свободен и Не-свободен софтуер

Ето кратък речник на различните категории софтуер, които се споменават при дискусии за свободния софтуер. Някои категории се препоркриват или са част от други категории, но при всички случаи има доста понятия, които обяснявайки се надявам да изясня за себе си и всички останали.

Ще става дума за Free software, Open source, Public domain software, Copylefted software, Non-copylefted free software, GPL-covered software, The GNU system, GNU programs, GNU software, Non-free software, Semi-free software, Proprietary software, Shareware, Freeware, Private (custom) software, Commercial software

categories free and non free

схема, обясняваща покриването, близостта, различието между отделните термини

Free software (свободен софтуер) – това е софтуер, който идва с позволението всеки да го използва, копира и разпространява в оригинал или с модификации, без заплащане или срещу такса. Преди всичко това означава, че изходния код трябва да е достъпен.

Ако дадена програма е свободно достъпна, то тя може да бъде включена в свободно достъпна операционна система подобна на GNU или свободни версии на GNU/Linux.

Има различни начини една програма да бъде свободно достъпна – това е свързано с множество въпроси върху различни детайли, които могат да бъдат решени по един или друг начин и независимо от решенията програмата пак да е свободно достъпна. Някои от възможните вариации са описани по-долу.
Свободният софтуер е въпрос на свободна достъпност, а не на цена. Но компаниите за лицензен софтуер понякога използват термина „свободен софтуер“, имайки предвид цената му. Понякога в това те влагат, че всеки може да получи бинарно копие на софутер на нулева цена, а друг път под това се разбира, че копие от софтуера е включено в цената на компютъра, който купувате и в този смисъл самият софтуер е безлатен по техните разбирания. Тези разбирания нямат нищо общо с това, което имаме предвид под свободен софтуер в GNU проекта.

Поради възможността за объркване, когато дадена софтуерна компания твърди, че продуктът й е свободен софтуер винаги проверявайте реалните условия, под които се разпространява софтуера, за да видите дали потребителите наистина има всички свободи, които са вложени в смисъла на свободния софтуер. Понякога предлаганото наистина е свободен софтуер, но това не винаги е така.

В много езици има отделни думи за „свободен“ в смисъла на „свобода“ и „свободен“ в смисъл „на нулева цена“/“безплатен“. Така например във френския има следните думи “libre” (свободен) и “gratuit” (гратис, безплатен). В английския има дума, която означава „гратис“ и която недвусмислено се отнася за стойността, но няма широко разпространено прилагателно, което недвусмислено да се отнася до „свобода“. В случай, че използвате друг език задължително превеждайте „свободен“ по смисъл, за да не създавате объркване.

Ето как се превежда свободен софтуер на различните езици.

Open Source software (софтуер с отворен код)- терминът софтуер с отворен код често се използва със същото значение или значение бличко до това на свободния софтуер. Въпреки това не става дума за същия клас и тип софтуер. Производителите на свободен софтуер приемат някои лицензи, които са считани за твърде ограничаващи свободата и в същото време има лицензи за свободен софтуер, които те не зачитат и не приемат. Въпреки това различията в двете категории софтуер са малки: почти всеки свободен софтуер е и софтуер с отворен код и почти всеки софтуер с отворен код е свободен софтуер.

За предпочитане е терминът свободен софтуер, защото се отнася до свобода на използване. Това е нещо, което термина софуер с отворен код не съдържа в себе си като значение въпреки че софтуерът с отворен код може да се използва свободно от всеки.

Public domain software (софтуер в публичното пространство) – софтуер, който е публично достъпен и този софтуер, който не е обект на авторско право. Когато изходният код на софтуера е публично достъпен това е особен случай на non-copylefted free software , което означава, че някои копия или модифицирани версии може и изобщо да не са свободно достъпни.

Има случаи, в които изпълнимият код може да е публично достъпен, но изходният код да не е. В такъв случай нямаме свободен софтуер, защото свободният софтуер изисква да се предостави достъп до изходния код. По-голямата част от софтуера в публичното пространство не е свободен, а е защитен от авторското право. Носителите на авторското право предоставят достъп на всеки да го използва свободно, като използват лиценз за свобоен софтуер. Това води до объркване между свободния софтуер и софтуер, който е в публичното пространство.

Понякога хората използват термина „в публичното пространство“ по-необвързващо, за да обозначат „свободен“ или „достъпен безплатно“.
Според Бернската Конвенция за защита на произведенията на авторското право, която е подписана от повечето страни, всичко което е написано автоматично е защитено от авторското право. Това включва и програмите. В случай, че искате дадена програма да е достъпна в публичното пространство трябва да предприемете някои законови действия, за да отмените авторското й право, в противен случай, тя се счита за защитена от авторското право.

Copylefted software - Това е софтуер, който е свободен, но чиито условия за разпространение не позволяват на тези, които искат да го разпространяват да налагат някакви допълнителни ограничения, когато го разпространяват или го модифицират. Това означава, че всяко копие на софтуера, дори и да е било модифициран оригинал, трябва да продължава да бъде свободен софтуер и да се разпространява при същите условия, при които и оригинала.

В GNU проекта почти всеки софтуер е copyleft тъй като целта е да се предостави на всеки потребител свободите, които се влагат в термина „свободен софтуер“.

Copyleft е обща концепция. За да бъде една програма наистина copyleft трябва да използвате определен набор от условия за разпространение. Има много начини за създаване на условия за разпространение на copyleft свободен софтуер и от тази гледна точка може да има много лицензи за copyleft свободен софтуер. Въпреки това в практиката почти всеки copyleft свободен софтуер използва GNU GPL лиценз. Два отделни copyleft лиценза обикновено са несъвместими. Не е законно да се обединява кода на софтуер, който ползва един лицен и кода на софтуер, който е създаден под друг лиценз.

Non-copylefted free software - Non-copylefted свободен софтуер идва от създателя му с разрешение да се разпространява и модифицира и с позволението след разпространение, модификация да му се налагат дпълнителни ограничения.

Когато даден програма е свободна но Non-copylefted това означава, че някои нейни копия или модифицирани версии може изобщо да не са свободни. Една софтуерна компания може да компилира програмата с или без модификации и да разпространява изпълнимия код като лицензен продукт.
X Window System ясно показва това. X Consortium пуска Х11 в условия на разпространение, които го правят non-copylefted свобoден софтуер. Ако искате можете да си вземете копие с тези условия за разпространение и това е безплатно. Въпреки това има и платени версии и за някои популярни работни станции и PC графични среди само платените версии работят и могат да се използват. Ако използвате такъв хардуер X11 няма да е свободен софтуер за вас.

GPL-covered software (софтуер, който се покрива от GPL) – софтуер, който е лицензиран под GNU GPL.

The GNU system (GNU система) – това е Unix- подобна операционна система, която е изцяло свободен софтуер и разработена през 1984г.

Unix- подобна операционна система се състои от много програми. GNU системата включва GNU софтуер, както и много други пакети като X Window System и TeX, които не са GNU софтуер.

GNU programs (GNU програми) – това е еквивалент на GNU софтуер.

GNU software (GNU софтуер) – това е софтуер, който е пуснат под „чадъра“ на GNU проекта. Когато една програма е GNU софтуер тя често се обозначава и като GNU програма или GNU пакет. Free Software Directory идентифицира всички GNU пакети.

Повечето GNU софтуери са copylefted, но не всички. Въпреки това всички GNU софтуери трябва да бъдат свободни софтуери.

Non-free software- (не-свободен софтуер) – това е свофтуер, който не е свободно достъпен. В тази категория се включват полу-свободен софтуер (semi-free software) и лицензен софтуер (proprietary software).

Semi-free software - Полу-свободния софтуер е софтуер, който не е свободен, но който идва с разрешението за индивидуална употреба, копиране, разпространение и модифициране (включително разпространение на модифицирани версии) с некомерсиална цел. PGP е пример за полу-свободен софтуер.

Поради спецификата на полу-свободния софтуер той не може да бъде включван в свободни операционни системи.

Proprietary software (лицензен софтуер) – това е софтуер, който не е свободен или полу-свободен. Неговата употреба, разпространение или модификация е забранена или изисква разрешение, или използването й е толкова ограничено, че не бихте могли да я използвате ефективно, ако ви се предостави някаква свобода.

Freeware - Трудно може да се обясни freeware тъй като няма ясно обяснена и общоприета дефиниция. Най-често това наименование се употребява за пакети, които позволяват разпространение, но не позволяват модификация и техния изходен код не е свободно достъпен. Тези пакети не са свободен софтуер и не се отнасят до свободен софтуер.

Shareware - Отнася се до софтуер, който идва с разрешение негови копия да се разпространяват, но всеки, който ползва копие от такъв софтуер и продължи да го използва дълго време е задължен да плати такса лиценз, за да продължи да го изплзва.

Това не е свободен софтуер или полу-свободен софтуер.

Private software (частен софтуер) – частен или къстамизиран софтуер е софтуер разработен за конкретен потребител (обикновено организация или компания). Този потребител използва и притежава софтуера и софтуера не е достъпен в публичното пространство, нито неговия код или бинарна версия.

Когато дадения потребител има оълни права върху частния софтуер за него той е свободен, но не е свободен за никой друг.

Commercial Software (комерсиален софтуер) – това е софтуер разработен от компания/бизнес, чиято цел е да прави пари от употребата на този софтуер. Комерсиален и лицензен не обозначават едно и също нещо. Повечето комерсиален софтуер е и лицензен, но има комерсиален софтуер, който е свободен, а има и некомерсиален софтуер, който не е свободен.

Постът ползва информация от тук.

One Comment

  1. こんにちはブラウザの互換性の問題を持つかもしれない、私はあなたが思う。私はあなたを見てみると中ブログサイトのブログサイトサファリ、それは正常に見えるが、Internet Explorerで開いたときに、それはいくつかの重なりを持っています。私はちょうどあなたに素早く頭を与えたいと思った!ブログという、素晴らしい[その他!

    Sunday, November 9, 2014 at 8:36 pm | Permalink

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*